کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

سوالات طبقه بندی شده ی کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی ( 1 )

به نام خداوند دانايي ها

سوالات طبقه بندی شده ی کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی ( 1 )

اصول و مبانی تعاون

تعاريف و مفاهيم :
×   شركت هاي تعاوني ، چگونه سازمان هايي هستند ؟‌ شركت هاي تعاوني را مي توان سازماني قانوني و رسمي و داراي شخصيت حقوقي دانست كه ار حيث اقتصادي با بنگاه هاي تجاري ديگر وجوه اشتراك داشته و عضويت در آن مستلزم قبول مسئوليت هاي بعدي  مي باشد . اما نمي توان گفت كه شركت هاي تعاوني سازماني است كه اداره آن منطبق بر اصول شركت هاي تجاري مي باشد .
×      شركت هاي تعاوني ، شركت هايي هستند كه تمام يا حداقل 51 درصد سرمايه به وسيله اعضا در اختيار شركت تعاوني قرار گيرد .
×      مفهوم تعاون به معناي ياري رساندن و كمك كردن به ديگري را مي توان مترادف كدام واژه گرفت ؟ ديگر ياري .
×      علت اصلي و پايه اي دگرگوني همكاري ها در جامعه انساني چه بوده است ؟ افزايش دانش و علم بشر و كشف قوانين جديد .
×      عوامل موثر در تغييرات همكاري ها در طول زمان چيست ؟ شناخت قوانين و قواعد حاكم بر طبيعت و افزايش علم انسان ها .
×   در جامعه انساني ، همكاري ها در طول زمان چه تغييراتي كرده اند ؟ توسعه ، پيچيدگي ، تخصص و تقسيم كار و مديريت علمي در آن ها بيشتر شده است .
×      رابطه فرهنگ و همكاري هاي سنتي در جامعه انساني چگونه است ؟ رابطه اي است متقابل كه هر يك در ديگري تاثير مي گذارد .
×      تعاوني ها در دسته بندي سازمان ها ، در كدام گروه قرار مي گيرند ؟ سازمان هاي غيردولتي .
×      " حس مسئوليت و اتكا به خود " مهم ترين عامل نوآوري و ارائه ابتكارات در تعاوني ها ست .
×      مزيت اصلي و مهم همكارهاي رسمي ( شركت هاي تعاوني ) در جوامع غير سنتي چيست ؟ دارا بودن شخصيت حقوقي .
×      به دنبال انقلاب صنعتي ، جدايي بين كار و سرمايه چگونه شد ؟ بيشتر .
×   براي كاهش معضلات جوامع در حال صنعتي شدن اروپا ، دولت ها چه اقداماتي انجام دادند ؟ تنظيم و تصويب قوانين كار ( حاكم بر سن كار ، ساعت كار و ... ) در اين كشورها .
×      مفهوم كاركرد هاي عام تعاوني ها چيست ؟ كاركردهايي كه از تمام انواع تعاوني ها بروز و ظهور مي يابد .
×   منظور از كاركرد هاي تكميلي تعاوني ها چيست ؟  كاركردهايي كه در مواقع وجود خلاء تشكيلاتي در جامعه ، توسط تعاوني ها براي رفع كمبود ، صورت مي گيرد .
×   كاركرد مهم و كلي تعاوني ها در توسعه مناطق روستايي چيست ؟ ايجاد كانال ارتباطي با خارج از روستا براي ورود نيازها و خروج توليدات و اطلاعات .
×    كمك به گسترش عدالت اجتماعي و گسترش ارزش ها و قابليت هاي جديد در مردم ، از كدام گروه كاركردهاي تعاوني ها هستند ؟ كاركردهاي عام يا مشترك تعاوني ها .
×   دليل كاركردتعاوني ها در توزيع عادلانه تر ثروت و درآمدها در جامعه ، ناشي از كدام ويژگي تعاوني است ؟ خودداري از توزيع تمامي سود به نسبت سهام و پرداخت مازاد برگشتي .
×      توان و قدرت تعاوني ها در اعمال آثار مثبت ( كاركردهاي ) خود در جامعه به چه عواملي بستگي دارد ؟ رشد كمي و كيفي تعاوني ها .
×      كدام تعاوني به عنوان زيربناي اصول تعاون جهاني شناخته شده است ؟ تعاوني مصرف راچديل .
×      اركان شركت هاي تعاوني را نام ببريد ؟ مجمع عمومي ، هيات مديره ، بازرس .
×      اصل " هر عضو يك راي " در تعاوني ها معطوف به كدام يك از اصول كلان تعاوني هاست ؟ اصل اداره دموكراتيك تعاوني .
×   اصل ادغام كار و سرمايه در كدام نوع تعاوني ها وجود دارد و معني آن چيست ؟ مربوط به تعاوني هاي توليد است و به معني لزوم انجام كار تمام وقت و همچنين سرمايه گذاري عضو در تعاوني مي باشد .
×      منظور از " تنخواه گردان " در تعاوني ها چيست ؟ ايجاد منبعي براي پرداخت زيان هاي احتمالي شركت .
×      اصل"مازاد برگشتي"در تعاوني ها به چه معناست ؟ سود به تناسب معاملات اعضا بين آن ها تقسيم مي گردد .
×   مهم ترين تاثير پرداخت سود محدود به سهام مازاد برگشتي در تعاوني ها چيست ؟ توزيع بهتر ثروت و جلوگيري از تكاثر آن در دست افراد خاص .
×   در تعاوني ها براي تعديل موقعيت سرمايه و كاهش حاكميت آن كدام اصول وضع گرديد ؟ اصل يك عضو يك راي ؛ و اصل پرداخت سود محدود به سهام .
×    كدام عوامل به طور كامل تر " ماهيت " تعاوني را مشخص مي كنند و به عبارت ديگر باعث تميز و تشخيص آن از سازمان هاي غير دولتي مي گردند ؟ پرداخت سود محدود به سرمايه و برابري اعضا در تصميم گيري ها .
×      لازمه اعمال اصل عضويت داوطلبانه در تعاوني ها چيست ؟ آگاهي و اطلاع افراد از تعاوني و ماهيت آن .
×      عضويت داوطلبانه در تعاوني ها مستلزم چه پيش شرطي است ؟ آگاهي و اطلاع جامع از تعاوني .
×      وابستگي تعاوني ها به سازمان ها و نهادهاي موجود موجب مي گردد كه : عضويت در تعاوني ها محدود گردد .
×    طبق قانون بخش تعاون از جمله شرايط عضويت در تعاوني ها ، درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات تعاوني ، عدم عضويت در تعاوني هاي شمابه و عدم سابقه ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري مي باشد .
×      تعيين اهداف ، انواع و ساختار بخش تعاون چگونه صورت مي گيرد ؟ قانون تعاون كشورها .
×   در تعاوني هاي يك منظوره روستايي در مقايسه با تعاوني هاي چند منظوره ، انسجام تعاوني چگونه است ؟ انسجام تعاوني به طور نسبي بيشتر است .
×   تعاوني هاي روستايي چند منظوره براي چه نوع جامعه روستايي و با چه شرايطي مناسب هستند ؟ براي جامعه روستايي سنتي كه تقسيم كار و تخصص در توليد وجود ندارد .
×   تعاوني هاي چند منظوره روستايي در كشورهاي جهان سوم ( در حال توسعه ) چطور ايجاد گرديدند ؟ از ابتدا به صورت تعاوني هاي چند منظوره .  
×    مشاركت روستاييان در قالب شركت هاي تعاوني سطح اول در امر توسعه روستايي در چه زمينه هايي بايد ترغيب و زمينه سازي گردد ؟ در برنامه ريزي براي روستا ، اجراي برنامه ها و نظارت بر اجراي برنامه ها در هماهنگي با برنامه اي منطقه اي و ملي .
×   شيوه اصولي و علمي پيش بيني مقدار وام كشاورزان توسط تعاوني هاي روستايي كدام است ؟ قدرت باز پرداخت كشاورز يا توجه به ميزان نياز وي .
×      شركت هاي تعاوني مسكن در چه شرايطي در جوامع عشايري كاركردهاي لازم را خواهد داشت ؟ در هيچ شرايطي .

مكاتب دانشمندان و صاحبنظران تعاوني :  
×   نظر" فالس بوردا "  كارشناس تعاون آمريكاي لاتين درباره همكارهاي سنتي و رسمي چيست ؟ هيچ گونه ارتباط مشخص و تعريف شده اي بين آن ها وجود ندارد .
×      جمله معروف " مالكيت دزدي است " توسط كدام صاحب نظر بيان شده است ؟ ميشل پرودون .
×    مكتب " نيم " Nime در فرانسه كه حول تعاوني هاي مصرف نظراتي ارائه كرده است ، به واسطه نظرات كدام انديشمند پديد آمده است ؟ شارل ژيد .
×      مكتب " تعاوني مشترك المنافع " ( يا نظام تعاوني ) بر كدام يك از انواع تعاوني ها تاكيد دارد ؟ تعاوني هاي مصرف .
×      مهم ترين عامل نابساماني جامعه و تشديد فقر از نظر"  فليپ بوشه "  چيست ؟ جدايي كار از سرمايه .
×   كدام باور مشترك سوسياليست هاي تخيلي بيشتر و موثر تر به ايجاد انديشه و تشكيل تعاوني ها منجر گرديد ؟ اعتقاد به همكاري و مخالفت آن ها با رقابت .  
×      برداشت سوسياليست هاي تخيلي از مساوات چگونه است ؟ مساوات نسبي و مطلق .
×      اعتقاد به برابري و مساوات در بين اجتماعيون تعاون طلب چگونه بوده است ؟ مساوات نسبي و مساوات مطلق .
×    اين جمله " پول علت العلل جنايات و بي عدالتي ها و فقر مي باشد و آلت دست محافلي است كه مي خواهند سراسر كره زمين را به صورت جهنم در آورند " از كيست ؟ رابرت آون .
×      طرح " دهكده تعاوني ها " هارموني جديد ، به وسيله كدام يك از پيشگامان تعاوني مطرح شد ؟ رابرت آون .
×   طرح تشكيل" دهكده هاي تعاوني " توسط چه كسي مطرح شده و اين دهكده در چه زمينه هايي فعاليت مي كردند ؟ رابرت آون – زمينه هاي فعاليت : كشاورزي ، صنعت و داد و ستد .
×      دهكده تعاوني ، تجربه اولين فعاليت تعاوني در كدام كشور بود ؟ انگلستان .
×      اعتقاد رابرت آون در خصوص مساوات و برابري انسان ها چه بود ؟ برابري مطلق افراد بدون توجه به تفوات هاي آن ها .
×      رابرت آون در اعلاميه " استقلال اخلاقي " چه چيزي را نفي مي كند ؟ مالكيت ، زناشويي و مذهب .
×    رابرت آون و تعدادي ديگر از سوسياليست هاي تخيلي در اوايل زندگي علمي – اجتماعي خود در مورد تغيير جامعه چگونه فكر مي كردند ؟ اصلاح وضع جامعه .
×      كدام متفكر تعاوني ، براي سرمايه سهمي از سود قايل شد و مورد اعتراض وسيع سايرين قرار گرفت ؟ شارل فوريه .
×      نظريه فوريه نسبت به نابرابري ها از جمله نابرابري هاي مالي چه بود ؟ مشيت الهي .
×      اجتماع تعاوني مورد نظر شارل فوريه چه نام داشت ؟ فالانستر .
×    اجتماع تعاوني مورد نظر شارل فوريه كه در محلي داراي آب فراوان و كشتزارهاي مستمر و مشرف به جنگل با تاسيسات صنعتي ، كشاورزي و خانه هاي مسكوني داير مي شد ، چه نام داشت ؟ فالانستر .
×   فالانسترها چگونه سازماني بودند و توسط كدام انديشمند تعاوني پايه گذاري شدند ؟ يك سازمان بزرگ كشاورزي بود كه توسط شارل فوريه پايه گذاري شد .
×      لويي بلان ، مصايب و مشكلات جامعه انساني را ناشي از چه مي دانست ؟ رقابت انسان ها .
×      نظر لويي بلان در مورد رقابت چيست ؟ موجب خرد شدن ضعفا زير پاي اقويا مي شود .
×      لويي بلان طرح كارگاه هاي اجتماعي را بر پايه حمايت مالي و تامين سرمايه توسط دولت قرار داد .
×      لويي بلان در كدام گروه سوسياليست هاي تخيلي قرار داشت ؟ دولتي .
×      طرح"كارگاه هاي اجتماعي " تعاوني توسط لوئي بلان با چه هدفي ايجاد شد ؟ ادغام كار و سرمايه .
×      رايفايزن آلماني ، در زمينه كدام نوع تعاوني ها فعال و صاحب نظر بود ؟ تعاوني هاي روستايي .
×      سه ويژگي عمده تعاوني هاي مورد نظر رايفايزن كدامند ؟ تشكيل شركت بدون سرمايه و سهام ، مسئوليت نامحدود ، منطقه عمل محدود .
×      تعاوني هاي تشكيل شده بر اساس نظر و اصول رايفايزن در چه زمينه اي فعاليت مي كردند ؟ ارائه اعتبارات .

۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

به نام خداوند دانايي ها
بهترين شرايط آمادگي براي آزمون کارشناسي ارشد چگونه به دست مي آيد ؟

همان طور که پيش تر گفته شد ، وبلاگ حاضر در صدد است از ابتداي شهريور ماه سال جاري ، برنامه ي کمک آموزشي خود را در ارتباط با آزمون کارشناسي ارشد توسعه ي روستايي براي داوطلبان اين رشته ارائه نمايد . بديهي است کليات اين برنامه مي تواند براي داوطلبان ساير رشته هاي تحصيلي نيز مورد استفاده قرار گيرد .
به هر تقدير پيش از هر سخني يادآوري مي نمايد که آنچه در ادامه خواهد آمد ، تنها در مقام بيان تجربه ي شخصي نگارنده توام با دانشي هر چند خرد در باب چگونگي آمادگي براي چنين آزموني است که البته با موفقيت نيز همراه بوده است . با اين توضيح در اين مبحث ، به بيان و بررسي برخي نکات مي پردازيم که رعايت آن ها مي تواند بهترين شرايط آمادگي را براي آزمون کارشناسي ارشد فراهم آورد .

يک آغاز خوب
نخستين توصيه ي است که می توان به آن تاکید کرد
امروز که نوشتن اين مطلب را آغاز کرديم ، 25 مرداد ماه است . به عبارت ديگر با فرض برگزاري آزمون کارشناسي ارشد در دهه ي سوم بهمن ماه ، مي توان گفت حدود 6 ماه يا 180 روز تا برگزاري اين آزمون فرصت باقي است . اين که آيا اين فرصت براي داشتن بهترين شرايط آمادگي ، کافي است يا نه ؟ تا حدود زيادي به بضاعت علمي داوطلبان در شرايط حاضر و نيز به ميزان انگيزه و تلاش آن ها در طول اين مدت ، براي رسيدن به هدف مطلوب ، بستگي دارد . ضمن اينکه طولاني بودن برنامه ي مطالعه نه تنها نمي تواند موفقيت آن را تضمين نمايد بلکه اين احتمال را نيز به وجود مي آورد که ذهن فرد در طول زمان دچار فرسايش و خستگي شده و او را از ادامه ي راه باز دارد .

گام نخست : شناخت رشته ي تحصيلي مورد نظر
با عنايت به اين که در حال حاضر فارغ التحصيلان دوره هاي کارشناسي مي توانند در رشته هاي مختلفي به ادامه تحصيل بپردازند ، مساله ي عدم شناخت کافي از رشته ي تحصيلي انتخابي ، عليرغم علاقه مندي به آن ، پيش مي آيد . داشتن يک شناخت نسبي از رشته ي تحصيلي مورد نظر به داوطلب کمک مي کند که برنامه ي مطالعات خود را با دقت بيشتري تهيه و تدوين نمايدکه به حتم عکس اين موضوع نيز صادق است . لذا پيشنهاد مي شود داوطلبان با مراجعه به منابع و افراد مختلف از جمله دانشجويان کارشناسي ارشد که در حال حاضر در همان رشته ي مورد نظر آن ها به ادامه تحصيلي مي پردازند ، نسبت به آن رشته و دروسي که بايد مطالعه نمايند ، اطلاعات جامع و کاملي را به دست آورند . به عنوان مثال کسي که رشته ي توسعه ي روستايي را انتخاب مي کند ، بايستي بداند منظور از توسعه ي روستايي چيست ؟ به چه موضوعاتي مي پردازد ؟ در دنياي امروزي و شرايط کنوني چه کاربردي دارد ؟ بازار کار آن چگونه است ؟ و ... با پاسخ به اين سوالات ، فرد مي تواند ميزان علاقه مندي خود را به اين رشته تعيين کند و حداقل با خود به توافق برسد که آيا اين رشته تحصيلي هماني است که مي تواند نيازهاي او را برآورده کند يا نه ؟ همچنين با شناخت دروس آزموني آن ، مشخص مي کند که آيا اين دروس مورد علاقه وي بوده و مي تواند با مطالعه ي موثر آن ها ، خود را به خوبي براي چنين آزموني مهيا کند ؟
اگر پاسخ سوالات فوق فرد را به اين نتيجه برساند که رشته ي انتخابي ، هماني است که مي خواهد و از عهده اش برمي آيد ، گام دوم آغاز مي شود .

گام دوم : تهيه مجموعه منابع ، جزوات و سوالات دروس آزموني
در گام دوم داوطلب بايستي مجموعه منابع ، جزوات و سوالات هر يک از دروس آزموني را تهيه نموده و اولويت مطالعه ي هر کدام را با توجه به بضاعت علمي و فرصت موجود ، تعيين نمايد . واقعيت اين است که هيچ يک از منابع معرفي شده نمي تواند به تنهايي براي آمادگي مطلوب جهت آزمون ، کافي و مناسب باشد ؛ و در واقع اين ترکيبي از منابع است که مي تواند مجموعه اطلاعات مورد نياز را براي داوطلب فراهم آورد . از سوي ديگر مطالعه ي تمامي منابع و جزوات پيشنهادي مربوط به يک درس کاري صعب و وقت گير است . بنابراين داوطلب بايستي ابتدا فصول يا بخش هاي مشترک و غير مشترک منابع هر يک از دروس را مشخص کرده و با اولويت بندي آن ها به شرح زير ، مطالعه ي خود را آغاز کند .
- فصول مشترک را از منبعي که به تفصيل توضيح داده است ، مطالعه نمايد .
- فصول غير مشترک را از منابعي مختلف مطالعه کند .
- با مرور فصول مشترک منابع ، مطالبي که قبلا آن ها را مطالعه ننموده است را مشخص نموده و نسبت به مطالعه ي آن ها اقدام نمايد .
براي مطالعه ي منابع ، از روش ديگري نيز مي توان استفاده کرد . اين روش بيشتر مي تواند براي کساني مفيد باشد که پيش تر در رابطه با رشته ي انتخابي خود آشنايي داشته و مطالبي از آن را مطالعه نموده اند . به اين ترتيب که منابع مختلف مربوط به يک درس را با توجه به ميزان دشواري مطالب مندرج در هر يک از آن ها اولويت بندي کرده ، و اولويت اول مطالعه را به منابعي داد که به مطالب ساده تري پرداخته اند . اين روش موجب مي شود که داوطلب به تدريج در جريان موضوعات مورد نظر درس قرار گرفته و با آموختن مطالب ساده تر ، ضمن رعايت اصل آموزش بنيادين و برخورداري از استمرار انگيزه ي يادگيري ، تا حدود زيادي از دشواري ديگر مطالب بکاهد . البته اين روش کاستي هايي نيز دارد که مهم ترين آن ، ضرورت صرف وقت بيشتر براي هر درس است . عليهذا با توجه به تجربه نگارنده ، در برنامه ي آمادگي مندرج در وبلاگ حاضر ، روش دوم مطالعه ي منابع مد نظر قرار گرفته است .

گام سوم : برنامه ريزي تحصيلي
براي برنامه ريزي تحصيلي ، اصول متعددي در منابع مختلف ذکر شده است که داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت ها ، وبلاگ ها و يا کتب مختلف ، به آن ها دسترسي داشته باشند . لذا ضمن اجتناب از بازگويي اين اصول ، به بيان تجربه ي نگارنده مي پردازيم که البته با موفقيت نيز همراه بوده است .
پيشنهاد مي شود با رعايت نکاتي که در بند ها 1 و 2 ذکر شد ، برنامه ي کلي مطالعات خود را به چهار دوره ي زماني تقسيم نماييد .
دوره ي نخست : مطالعه ي گذراي منابع . اين دوره مي تواند حداکثر تا يک ماه به طول انجامد .
دوره ي دوم : آموزش بنيادين مطالب . اين دوره با توجه به ميزان بضاعت علمي داوطلب و رعايت دوره ي نخست مي تواند حدود 3 ماه به طول انجامد .
دوره ي سوم : دوره ي بازآموزي مطالب ( مرور دروس و تست زني ) . اين دوره تا يک ماه در نظر گرفته مي شود .
دوره ي چهارم : دوره ي تست زني . در اين دوره آنچه که بيشتر اهميت دارد ، خود ارزشيابي و افزايش مهارت تست زني داوطلب است . اين دوره مي تواند تا سه روز قبل از زمان برگزاري آزمون ادامه داشته باشد .
اما نکاتي ديگر در رابطه با برنامه ريزي تحصيلي :
با توجه به دوره هاي زماني ياد شده ، برنامه تحصيلي به تفکيک ماه و هفته بايستي تدوين شود . در برنامه ي ماهانه ، داوطلب مشخص مي کند که چه ميزان از هريک از دروس را مي خواهد در طول ماه مطالعه کند . و در برنامه ي هفتگي نيز داوطلب به تفکيک هر روز ، ميزان زمان اختصاصي براي مطالعه هر يک از دروس را تعيين مي نمايد . اين دو برنامه را در بخش هاي بعدي با توضيحات بيشتري ارائه خواهيم کرد .
نکته ي ديگري که بايستي در تهيه و تدوين برنامه مد نظر قرار گيرد ، اجتناب از اختصاص يک زمان طولاني براي يک يا دو درس خاص و غافل ماندن از ساير دروس است . به طور کلي پيشنهاد مي شود داوطلبان قريب به اتفاق دروس آزموني خود را در طول هفته ، وفق برنامه ي مدون ، مطالعه نموده و در پايان هر هفته نيز ، زماني را براي مرور مطالب اختصاص دهند . البته بايستي به اين نکته نيز توجه داشت که اجراي برنامه خود بهترين روش براي ارزيابي موفقيت آن است . به عبارت ديگر ، داوطلبان در طول اجراي برنامه بايستي کاستي هاي آن را مشخص نموده و آن را بهبود بخشند .
زمان مطالعه ي روزانه در نخستين برنامه ي تدوين شده معمولا کمتر از برنامه هاي بعدي خواهد بود . در واقع فرد بايستي ابتدا حداقل زماني را که مي تواند مطالعه نمايد در برنامه ي خود منظور نموده و به موازات اجراي برنامه ، زمان مطالعه را نيز تا رسيدن به سطح مطلوب افزايش دهد .
بي ترديد ، تنها با تهيه و تدوين برنامه نمي توان موفقيت را به دست آورد . بلکه اهتمام به اجراي برنامه و احساس مسئوليت در قبال آن ، از جمله مهم ترين شرايط تحقق هدف برنامه به شمار مي رود .
به هر تقدير ، ادامه ي بحث در خصوص برنامه ريزي تحصيلي را به زمان آغاز آن در وبلاگ حاضر ( که همان ابتداي شهريور ماه است ) موکول کرده و در حال حاضر به همين مطالب بسنده مي کنيم .

۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه

به نام خداوند دانایی ها

با سلام
به اطلاع شما بازدید کننده ی گرامی می رساند: از ابتدای شهریور ماه سال جاری ، مجموعه فعالیت های این وبلاگ در خصوص آمادگی برای کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی که شامل برنامه ی مطالعه ی دروس به تفکیک ماهانه و هفتگی و نیز خلاصه ای از برخی منابع و جزوات و مجموعه سوالات آزمون یاد شده می باشد ، آغاز خواهد شد . لذا در صورت تمایل نظرات خویش را اعلام و این وبلاگ را در ارائه ی بهتر مطالب یاری فرمایید .

۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

سرآغاز
به نام خداوند دانايي ها


در گذشته اي نه چندان دور ، دوراني را تجربه کردم که بي ترديد هم اکنون بسياري از داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد با آن روبرو هستند . تهيه ي منابع و جزوات ، برنامه ريزي درسي ، و مهم تر از همه اجراي برنامه و مطالعه ي مفيد و موثر ، خودآزمايي و نهايتا فائق آمدن به برخي استرس و تنش هاي ناگزير ، ازجمله مهم ترين مسايلي بودند که بايستي به آن ها مي پرداختم . در همان دوران تصميم گرفتم که تجارب و آموخته هايم را با کساني که در اين وادي گام مي گذارند ، در ميان بگذارم . بر اين اساس از مدتي پيش در وبلاگ توسعه ي روستايي به نشاني http://www.pcd-b.blogfa.com اقدام به درج خلاصه اي از برخي منابع و جزوات نمودم که هم اکنون نيز اين روند ادامه دارد .
از سوي ديگر وبلاگ حاضر که پيش تر آماده و مطالبي در آن درج شده بود ، اين ايده را در ذهنم به وجود آورد که مي توان همين وبلاگ را به صورت تخصصي به موضوع آمادگي کارشناسي ارشد توسعه ي روستايي اختصاص داده و بر اساس يک برنامه ي مدون به درج مطالب مورد نظر بپردازم . لذا تمامي نوشته هاي پيشين را حذف کرده و از امروز آنچه را که بايد آغاز مي کنم . بديهي است پيروزمندي اين وبلاگ در نيل به هدف خويش منوط به همکاري شما بازديد کننده محترم است . لذا استدعا دارم با پيشنهادات ارزنده و راهنمايي گران بهاي خويش ، جهت گيري و موضوعات مندرج در اين وبلاگ را بهبود بخشيد .
عناوين موضوعاتي که در اين وبلاگ درج خواهد شد ، عبارتند از :

  • معرفي منابع آزموني کارشناسي ارشد رشته ي توسعه ي روستايي .
  • برنامه ريزي درسي به تفکيک ماهانه و هفتگي ، منتهي به زمان برگزاري آزمون کارشناسي ارشد .
  • خلاصه ي برخي منابع و جزوات .
  • مرور سوالات آزموني .

و مطالبي که مي تواند در انگيزش توسعه ي فردي و پيشرفت موثر واقع شود . يادآوري مي نمايد ، اگر چه مطالبي که در اين وبلاگ درج مي شود ، بدون هيچ گونه انتظار متقابلي و صرفا به منظور آمادگي بيشتر داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد توسعه ي روستايي مي باشد ، اما پيشنهادات ، راهنمايي ها و انتقادات شما مي تواند در بهبود کيفي و کمي آن بسيار مفيد واقع گردد .